• Navigator
 • Podpora vědy

Podpora vědy

Nástroje pro hodnocení vědy a výzkumu

Důležité zdroje k publikování a citování pro akademiky


Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích

Příručka pro akademické pracovníky


IS Věda (OBD)

Systém IS Věda zajišťuje podporu pro evidenci a hodnocení tvůrčí činnosti a administraci vybraných interních soutěží v oblasti tvůrčí činnosti a mobilit. O IS Věda


Open Access

Open access (OA,otevřený přístup) je publikačním modelem, který vede k okamžitému, trvalému, bezplatnému a svobodnému přístupu k výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu na internetu. 


Publikování na FSV

Centrum vědeckých informací FSV UK zajišťuje sběr záznamů o publikačních výsledcích zaměstnanců a studentů fakulty. Tento sběr probíhá pomocí celouniverzitního databázového systému OBD.


Personální identifikátory při publikování

Personální identifikátor autora umožňuje odlišit autory se stejným nebo podobným jménem a najít všechny publikace jednoho autora i přesto, že jeho jméno je v publikacích uváděno v různých variantách.


Scientometrie


Měřením kvality a kvantity ve vědě se zabývá scientometrie. Pro měření také hledá a určuje vhodné metody a metriky. „Ve své samotné podstatě sleduje a hodnotí komunikaci ve vědě, neboť všechna měření jsou odvozena od interakcí mezi jednotlivými elementy scientometrie, touto základní interakcí je citace.“ S příchodem databází se začaly vyvíjet nové formy bibliometrického výzkumu jako například mapování citací.


Scientometrie analyzuje vědecké výstupy na základě vědecké komunikace. Základní metodou je citační analýza.


Citační analýza je matematicko-statistická metoda, základní metoda průzkumu v bibliometrii a scientometrii, díky níž se poměřují vztahy mezi autory, dokumenty a vědními dokumenty na základě bibliografických citací a odkazů.


 • Jedná se o hodnocení kvality a významu vědeckých publikací.

 • Zkoumá informační zdroje, četnost citování, které citace se objevují pospolu, kteří autoři se navzájem citují či které prameny se v daném oboru opakují.

 • Je základní metodou scientometrie a bibliometrie.

 • Využívá data z databází citačních rejstříků z ISI Web of Science a z databáze Scopus.

 • Citační analýzy jsou dnes využívány zejména v oblasti hodnocení vědy.

 • Výsledky citačních analýz jsou přímo závislé na zdroji dat, na jeho excerpci, kvalitě záznamů a jejich metadat.

 • Při interpretaci výsledků citačních analýz je nutno vždy přihlížet k možnostem a mezím použitých metod a zdrojů.


Citační a publikační analýza


Základem citační analýzy je publikační analýza. Obě dvě spolu souvisí. Pro kompletní představu o stavu vědy na daném území se nejdříve analyzuje samotné vydávání článků, knih apod. Z výsledků citační analýzy lze vypozorovat: výkonnost vědy, odbornou kvalitu, vliv a dopad. Výsledky jsou závislé na zdroji dat, excerpci (pořizování výpisků/poznámky pod čarou), nebo na metadatech.


Výchozí hypotézy citační analýzy:


 • Zdroj A, který cituje zdroj B, s tímto zdrojem sémanticky (významově) souvisí

 • Podle počtu citací zdroje se dá posuzovat jeho význam (čím více citací, tím významnější zdroj)


Publikační analýza:


 • Matematicko-statistická metoda zabývající se četností produkce publikací a jejím měřením. Nejčastěji se zkoumá: geografická a vědní oblast, časový úsek, typ vědecké literatury a další.


Citační rejstřík:


Nástrojem citační analýzy je citační rejstřík. Jedná se o sledování a zaznamenávání počtu citací, podle jiných zdrojů se pak může jednat o jakýkoliv informační zdroj, který pomocí citace odkazuje na jiný dokument. Analýzou citačních rejstříků lze určit budoucí vývoj vědních oborů.


Web of Science


 • Databáze Web of Science obsahuje snadno ovladatelné nástroje umožňující základní scientometrické analýzy

 • Je internetovou podobou známých databází Science Citation Index. Zahrnuje jednak sledování citovanosti vědeckých článků, jednak pravidelně aktualizované bibliografické údaje (včetně abstraktů) o článcích z více jak 8.000 předních světových vědeckých a odborných časopisů ze všech oblastí vědy s více jak šedesátiletou restrospektivou.

 • Obsahuje Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index a Arts and Humanities Citation Index.

 • ISI indexuje z každého čísla časopisu všechny jeho podstatné prvky: vlastní články, recenze knih, databází, hardware, software, bibliografie, editorské materiály, diskuze, dopisy čtenářů, opravy, doplňky, chronologie a další…


Scopus


 • Scopus je největší citační a abstraktová databáze recenzované literatury: vědeckých časopisů, knih a sborníků. Přináší ucelený přehled o výstupech světového výzkumu v oblasti vědy, techniky, medicíny, společenských věd a uměleckých či humanitních oborů.

 • Je vybaven inteligentními nástroji pro sledování, analýzu a vizualizaci výzkumu.

 • Je denně aktualizován, zahrnuje 55 miliónů záznamů, 21 000 titulů od více než 5000 zahraničních vydavatelů.


Základní pojmy citační analýzy

Impakt faktor:

Impact Factor (IF) je určitým měřítkem kvality vědeckých časopisů. Je definován jako poměr počtu citací, které byly zaznamenány v hodnoceném roce na všechny články publikované v daném časopise za předchozí dva roky, k celkovému počtu všech těchto článků.


Výpočet:

 • Každý rok je periodiku přisuzován impakt faktor za předchozí dva roky. Tedy impakt faktor pro rok 2015 bude používat data z let 2013 a 2014. Celá rovnice vypadá následovně:

 • A/B = impakt faktor daného časopisu v roce 2005

 • A = kolikrát byly články z daného časopisu publikované v letech 2003-04 citovány jinými časopisy v roce 2005

 • B = kolik v něm vyšlo v období 2003-2004 článků celkem (nepočítají se opravné články, komentáře apod.)


Article Influence Score (AIS):

 • Indikátor hodnocení časopisu v JCR (více)

 • Používán při vládním hodnocení vědy od roku 2017


SJR - SCImago Journal Rank:

 • Indikátor hodnocení časopisu ve Scopusu (více)

 • Rovněž využívaný při vládním hodnocení od roku 2017.


Journal ranking:

 • Kvartily a decily časopisu dle IF, AIS a SJR, tedy pořadí časopisu v daném oboru podle toho kterého indikátoru.


Další způsoby citačního měření:


Samotný impakt faktor není jediným způsobem, jak měřit hodnotu článku, nebo časopisu. Používá se například PageRank, Index bezprostřední odezvy nebo poločas citovanosti.


H-index:


H-index je nástrojem scientometrie. Jde o číselný údaj vypovídající o dopadu práce určitého vědce na oblast jeho činnosti. Číslo h je počtem prací vědce s počtem citací vyšších nebo rovných h. Je hodnocena celková doba vědecké činnosti.


H-index je udáván číslem h, které je množstvím prací, jež byly nejméně h krát citovány. Celkový počet prací je N. Tudíž (N – h) prací má na kontě méně než h citací. Vědec s indexem 50 vydal 50 prací, z nichž každá byla nejméně 50 krát citována (Citací bude tedy nejméně 502=2500).


H-index předpokládá, že dobrý vědec dostatečně publikuje a je dostatečně citován. Předpokládá rovněž, že práce, která je mnohokrát citována, je kvalitní – zde se Hirsch vymezil vůči impakt faktoru (vypovídá o tom, kolikrát byly články daného časopisu citovány – většinou v průběhu roku), který nezohledňuje kvalitu jednotlivých článků každého zvlášť a tím pádem ani schopnosti jejich autorů.


Poslední změna: 20. květen 2024 16:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz
Kontakty

Centrum vědeckých informací

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Prague 1


citace@fsv.cuni.cz


Jak k nám