• Navigator

APA Style


 • Zaštiťující instituce: American Psychological Association

 • Určuje vzhled citace ve formátu autor-datum, současně určuje vzhled Seznamu literatury

 • Manuál APA stylu - 7. vydání


Způsob odkazování v rámci APA Style

následuje výtah z Manuálu APA stylu


 • V rámci APA Style se používá pouze jeden způsob odkazování v textu a to Autor - datum

 • Seznam literatury je pak seřazen abecedně dle odkazu, zpravidla tedy jména.

 • Při opakování citace se v rámci APA Style vypisuje celá citace, NEvyužívá se zkratka „tamtéž“.

 • Nepoužívejte v odkazech jmen zkratky, jako např. Jr.


Odkaz má vždy dvě části:

 • odkaz, kterým je zpravidla jméno autora

 • datum vydání díla


Odkazy v textu mohou být

 • závorkové - př. (Alexander, 2018) – více autorů spojuje znak &


  Falsely balanced news coverage can distort the public’s perception of expert consensus on an issue (Koehler, 2016)

 • narativní (přímo v textu) – př. Alexander, 2018 – více autorů spojuje spojka „and“


  Koehler (2016) noted the dangers of falsely balanced news coverage.


Základní způsoby zápisu odkazů v textu


Typ autora

Citace v závorkách

Narativní citace

Jeden autor

(Luna, 2020)

Luna (2020)

Dva autoři

(Salas & D'Agostino, 2020)

Salas a D'Agostino (2020)

Tři nebo více autorů

(Martin a kol., 2020)

Martin a kol. (2020)

Autor skupiny se zkratkou*

První citace 

(Národní institut pro duševní zdraví [NIDZ], 2020)

Národní institut pro duševní zdraví (NIDZ, 2020)

Následné citace

(NIDZ, 2020)

NIDZ (2020)

Autor skupiny bez zkratky

(Stanford University, 2020)

Stanford University (2020)

* Zkratku pro skupinového autora definujte v textu pouze jednou, přičemž zvolte buď závorkový, nebo narativní formát. Poté použijte zkratku pro všechny zmínky o skupině v textu.


Výjimky ze základních citačních stylů v textu


 • pokud se v textu objeví více děl jednoho autora vydaného v tomtéž roce, použijte pro rozlišení malá písmena


  (Blondaux & O’Hanrahan, 2018a)

  (Blondaux & O’Hanrahan, 2018b)


 • pokud mají různí autoři stejné příjmení, použijte k rozlišení iniciály

 • nepoužívejte v odkazech zkratky, jako Jr.


Zápis data vydání v odkazu


 • rok v odkazu musí odpovídat roku v seznamu literatury

 • i když je ve zdroji uvedeno konkrétnější datum (např. den, měsíc, rok), použijte pouze rok

 • pro díla bez uvedeného data použijte zkratku n.d.

 • pro díla, která ještě nebyla vydána, použijte formulaci „v tisku“


Obecná pravidla pro vytváření bibliografických citací


 • Zajistěte, aby se pravopis jmen autorů v seznamu literatury shodoval s pravopisem v odpovídajících odkazech v textu.

 • Citujte pouze díla, která jste četli, a myšlenky, které souvisejí s tématem, o kterém píšete.

 • Pokud je to možné, citujte vždy primární zdroje, sekundární zdroje citujte střídmě.

 • Citujte zdroje všech údajů a myšlenek, které uvádíte.

 • Citujte zdroje a zdokumentujte všechna fakta a čísla, která zmiňujete a která nejsou běžně známá.

 • Chcete-li citovat konkrétní část zdroje, uveďte citaci díla s datem autora a informace o konkrétní části.

 • I když zdroje nelze citovat (např. protože se jedná o osobní komunikaci), přesto je v textu uveďte (vyhněte se však používání online zdrojů, které již nelze zobrazit).


Vytváření bibliografických citací


Bibliografická citace obsahuje tyto prvky, podrobně o jednotlivých prvcích v manuálu


 • Autor - osoba nebo instituce (případně kombinace) odpovědná za obsah díla

 • Datum publikování díla, může být ve formě pouze datum, rok, měsíc, den; rok a měsíc, případně rozpětí

 • Název díla samotného nebo části díla (článek v časopise nebo sborníku). Název samostatného díla nebo konkrétní části se pro přehlednost píše kurzívou.

 • Zdroj uvádí, kde lze uvedené dílo nalézt. V případě článků může jít o např. název nebo DOI časopisu, URL. V případě knih pak vydavatel, URL, databáze atd.


Příklady bibliografických citací v APA Style


Kniha:


Bawden, D., & Robinson, L. (2017). Úvod do informační vědy. Flow.

Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books.

Svendsen, S., & Løber, L. (2020). The big picture/Academic writing: The one-hour guide (3rd digital ed.). Hans Reitzel Forlag. https://thebigpicture-academicwriting.digi.hansreitzel.dk/


Článek v časopise:


Švec, F. (2021). Quo vadis kapalinová chromatografie? Chemické listy, 115(4), 185–187.

Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185


Webová stránka:


Charles University. Licensing. (2021). Open Science Support Centre. http://openscience.cuni.cz/OSCIEN-59.html

World Health Organization. (2018, May 24). The top 10 causes of death. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death


Disertační práce:


Králová, K. (2020). Fast Goes the Fleeting Time: The Miscellaneous Concepts of Time in Different Old Norse Genres and their Causes [Faculty of Arts, Charles University]. Charles University Digital Repository. https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/142987/52898140


Facebook post


News From Science. (2019, June 21). Are you a fan of astronomy? Enjoy reading about what scientists have discovered in our solar system—and beyond? This [Image attached] [Status update]. Facebook. https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.117532185107/10156268057260108/?type=3&theater


Vice příkladů


Poslední změna: 30. listopad 2021 19:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz
Kontakty

Centrum vědeckých informací

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Prague 1


citace@fsv.cuni.cz


Jak k nám